پنل مشاورین املاک مالیما

نسخه فایلینگ

.فایل های شخصی از دیوار و شیپور به صورت لحظه ای در اختیار شما قرار می گیرد

پنل املاک مالیما

نسخه دپارتمان ها

به عنوان مدیر دپارتمان می توانید مشاورین خود را مدیریت کنید و دسترسی های متنوع تعیین کنید. همچنین مدیریت دفاتر و مشتریان خود را به صورت سیستمی مدیریت کنید.

پنل املاک مالیما

نسخه اختصاصی

شامل همه امکانات شامل فایلینگ، مدیریت دفاتر و مشاورین به همراه وب سایت اختصاصی با اسم و برند شما ایجاد می شود که این وب سایت متصل به پنل شما می باشد و می توانید فایل های خود را آگهی کنید و از طریق سایت فایل به شما سپرده شود.

پنل املاک مالیما